Aktualności

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów

W związku z zakończeniem pracy w KOB publikujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania oraz listę osób uprawnionych do składania odwołań. Odwołania należy składać w formie mailowej do niedzieli 09.08.2020, do końca dnia.

Lista osób zakwalifikowanych


Informujemy Uczestników, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanów jest 17. lipca (piątek)

W celu ułatwienia Państwu przygotowania biznesplanu podajemy katalog wydatków, jakie możecie Państwo sfinansować w ramach dotacji i wsparcia pomostowego:

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków kluczowych i niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika Projektu. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstw. W ramach dotacji możecie Państwo sfinansować:

 1. zakup nowych środków trwałych,
 2. zakup nowego sprzętu i wyposażenia (np. meble)
 3. instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych w ramach wsparcia, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi
 4. zakup wartości niematerialnych i prawnych –zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
 5. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku. Ponadto koszty robót i materiałów budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem pomieszczeń nienależących do Uczestnika Projektu, mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem zagwarantowania przez Uczestnika Projektu trwałości inwestycji (np. okres najmu i wypowiedzenia umowy najmu jest dłuższy niż okres trwałości inwestycji) oraz przedstawienia zgody właściciela lokalu na dokonanie prac we wskazanym przez Uczestnika Projektu zakresie. Podstawą uznania wydatków dotyczących robót i materiałów budowlanych związanych z remontem, modernizacją bądź dostosowaniem lokali należących do Uczestnika Projektu jest przedstawienie prawa własności do lokalu.
 6. środki transportu, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
  -zakupiony środek transportu stanowi niezbędny element biznesplanu,
  -zakupiony środek transportu musi być ściśle związany z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności,
  -zakupiony środek transportu nie będzie wykorzystywany w zakresie drogowego transportu towarów,
 7. zakup środków obrotowych w ilości/ strukturze zapewniającej rozpoczęcie działalności i jej skuteczne prowadzenie w pierwszych miesiącach funkcjonowania, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione>

Środki ze wsparcia pomostowego finansowego mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (pomoc operacyjna). W ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT. W ramach wsparcia pomostowego finansowego możecie Państwo sfinansować:

 1. zapłaty zobowiązań publicznoprawnych (w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela –dla osób ubezpieczających się w ZUS składki na ubezpieczenia; społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien,
 2. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę/ ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych, podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej),
 4. koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 5. koszty zakupu materiałów biurowych,
 6. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych,
 7. koszty zakupu materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub usługi,
 8. koszty usług pocztowych i kurierskich,
 9. koszty usług księgowych,
 10. koszty związane z ubezpieczeniem osób i/ lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 11. koszty usług prawnych,
 12. opłaty i przelewy bankowe,
 13. koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne, koszty leasingu),
 14. koszty działań informacyjno-promocyjno-marketingowych.

!! Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup: środków trwałych, materiałów do produkcji, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.


Szanowni Państwo, poniżej lista osób zakwalifikowanych do projektu "Od zera do milionera III" zatwierdzona przez WUP w Łodzi. W najbliższych dniach będziemy kontaktować się z Państwem w celu ustalenia terminu szkolenia.

Lista osób zakwalifikowanych


Szanowni Państwo,
wstępne listy rankingowe zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy do akceptacji. Po otrzymanej akceptacji od WUP zostaną Państwo poinformowani o wynikach rekrutacji. Lista rankingowa zostanie również umieszczona na stronie projektu.


16.04.2020 zakończył się etap spotkań z doradcą. Kolejnym etapem będzie rozmowa z Komisją Rekrutacyjną - o terminie spotkań będą Państwo informowani drogą telefoniczną.


Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną (P) oraz uzyskały co najmniej 56 punktów, zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji - rozmowy z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną doradztwo zostanie najprawdopodobniej przeprowadzone w formie spotkania on-line. Dokładne informacje zostaną Państwu przekazanie indywidualnie (telefonicznie lub mailowo) w najbliższych dniach.

Lista oceny


Rekrutacja do projektu została zakończona. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej wszystkich formularzy. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 26 III. Kolejnym etapem projektu będzie rozmowa z doradcą.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.